English, Romanian, Ukrainian and Polish version.

The Balkan History Association is preparing a volume on relations between the Romanian principalities (Moldavia, Wallachia, Transylvania) and the Ukrainian lands in the early modern era. During this period political transformations and complex processes of social change took place, and the foundations of modern states and identities were laid. Such changes are usually seen as evolutionary processes and are thus considered to be integral to the histories of modern nations. These processes also influenced in various ways the evolution of political, cultural and social relations between the Romanian principalities and the Cossack Hetmanate. However, the overarching political framework was determined by the main regional actors: the Polish-Lithuanian Commonwealth, the Austrian Habsburgs, the Ottoman Empire, and Muscovy.

The volume will focus on: internal political struggles; elites and their relationships to regional actors; political collaboration due to shared interests; religious contacts; the activities of certain social stratification representing the “nations” or their own categorization; systems of social identity; and the like. Researchers are invited to submit book chapters on the following topics: representatives of the Cossacks and the Haydamak movement in early modern Ukraine; Cossacks on the ruler’s throne of Moldavia; the lands between Dniester and the Southern Bug under the Moldavian ruler Gheorghe Duca in the second half of the 17th century; the roles of high-ranking clergy of Romanian origin in Kyivan Orthodoxy; the Romanian principalities as models for the development of Ukrainian statehood; alliances with Transylvania; Moldavia as a refuge for political emigration from the Cossackdom; contacts with the Balkans, Cossack influence beyond the limits of the Hetmanate; the contributions of  well-known figures to the regional history: Dmytro Vyshnevetsky, Ivan Pidkova (Ioan Nicoară Potcoavă), Hryhory Loboda (Grigore Lobodă), Petro Mohyla (Petru Movilă), Tymish Khmelnitsky, Gheorghe Duca, Ivan Mazepa, Pylyp Orlik, Danylo Apostol (Dănilă Apostol), Captain Verlan etc.

Submission procedure

The volume will be published by Peter Lang (in the series “South-East European History”). Original manuscripts should be prepared following the Peter Lang editorial guide available on its website, especially “Style Guidelines – British English” and “Submission Guidelines“. Manuscripts must not have already been published, submitted for publication, or made available on the internet elsewhere. Interdisciplinary work is particularly welcome.

Please submit your proposal, including the title of your manuscript, an abstract (up to 300 words), and an author’s biography (up to 100 words) to each of the editors. The abstract should include the research question and the purpose, approach, main ideas, and results of the research. No figures, tables, footnotes, or endnotes should be included in the abstract. Articles should not exceed 8,000 words in length, including footnotes and references (reference list or bibliography). The volume may contain up to 20 black-and-white images.

Deadlines

November 21, 2022: Submission of proposals to editors

December 1, 2022: Notification of accepted proposals

March 15, 2023: Receipt of final papers for peer-review

April 15, 2023: Revised chapters re-submitted to editors

Editors

Lyudmila Novikova (Odesa I. I. Mechnykov National University), novikova@onu.edu.ua

Mihai-Bogdan Atanasiu (“Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi), bogdan23atanasiu@yahoo.com

Marin Gherman (University of Suceava), maringherman2014@gmail.com

Robert Bideleux (Honorary Reader in Politics and International Relations at Swansea University), robertbideleux@gmail.com

Alicja Nowak (Department of Polish-Ukrainian Studies, Jagiellonian University in Kraków), alicja.z.nowak@uj.edu.pl

Please circulate this call for papers among your colleagues and other potentially interested scholars.

De la Nipru la Dunăre: război, diplomație și relații politice, culturale și sociale între Țările Române și ținuturile ucrainene în epoca modernă timpurie

Asociația de Istorie Balcanică pregătește un volum în limba engleză despre relațiile dintre Țările Române (Moldova, Țara Românească, Transilvania) și ținuturile ucrainene în Epoca modernă timpurie. În această perioadă au avut loc transformări politice și procese complexe de schimbare socială și au fost puse bazele statelor și identităților moderne. Astfel de schimbări sunt, de obicei, văzute ca procese evolutive și, prin urmare, sunt considerate a fi parte integrantă a istoriilor națiunilor moderne. Aceste procese au influențat în diverse moduri evoluția relațiilor politice, culturale și sociale dintre Țările Române și Hetmanatul căzăcesc. Cu toate acestea, cadrul politic general a fost determinat de principalii actori regionali: Uniunea polono-lituaniană, Habsburgii, Imperiul Otoman și Țaratul Rusiei.

Volumul se va concentra pe: luptele politice interne; elitele și relațiile lor cu actorii regionali; colaborarea politică – urmare a intereselor comune; contactele religioase; activitățile unei anumite stratificări sociale reprezentând „națiunile” sau propria lor categorizare; sistemele de identitate socială etc. Cercetătorii sunt invitați să trimită capitole care se încadrează în următoarele teme de interes: reprezentanți ai cazacilor și ai mișcării „haidamac” din Ucraina modernă timpurie; cazaci pe tronul Moldovei; ținuturile dintre Nistru și Bugul de Sud, sub domnul moldovean Gheorghe Duca, în a doua jumătate a secolului al XVII-lea; rolurile clerului de rang înalt de origine română în ortodoxia kieveană; Țările Române ca modele de dezvoltare a statalităţii ucrainene; alianțe cu Transilvania; Moldova ca refugiu pentru emigrarea politică din căzăcime; contactele cu Balcanii, influența cazacilor dincolo de limitele Hetmanatului; contribuțiile unor personaje cunoscute la istoria regională: Dmitro Vișnevețki, Ioan Nicoară Potcoavă, Grigore Lobodă, Petru Movilă, Timuș Hmelnițki, Gheorghe Duca, Ivan Mazepa, Pilip Orlik, Dănilă Apostol, Căpitan Verlan etc.

Procedura de trimitere

Volumul va fi publicat de editura Peter Lang (seria „Istoria Europei de Sud-Est”). Manuscrisele originale trebuie pregătite urmând ghidul editorial Peter Lang disponibil pe site-ul său web, în special „Style Guidelines – British English” și „Submission Guidelines“. Manuscrisele nu trebuie să fi fost deja publicate, trimise spre publicare sau puse la dispoziție pe internet în altă parte. Lucrările interdisciplinare sunt de asemenea binevenite.

Vă rugăm să trimiteți propunerea dumneavoastră, inclusiv titlul capitolului, un rezumat (până la 300 de cuvinte) și o scurtă biografie (până la 100 de cuvinte) fiecărui editor. Rezumatul trebuie să includă câteva detalii despre abordarea subiectului (metodologie, concepte etc). Nu trebuie incluse figuri, tabele, note de subsol sau note de final în rezumat. Articolele nu trebuie să depășească 8.000 de cuvinte, inclusiv notele de subsol și referințele (lista de referințe sau bibliografie).

Termenele limită

21 noiembrie 2022: Trimiterea propunerilor către editori

1 decembrie 2022: Notificarea propunerilor acceptate

1 februarie 2023: Trimiterea materialelor finale pentru recenzie

31 martie 2023: Trimiterea materialelor revizuite

Editori

Lyudmila Novikova (Universitatea din Odesa), novikova@onu.edu.ua

Mihai-Bogdan Atanasiu (Universitatea „Alexandru I. Cuza” din Iasi), bogdan23atanasiu@yahoo.com

Marin Gherman (Universitatea din Suceava), maringherman2014@gmail.com

Robert Bideleux (Universitatea Swansea, UK), robertbideleux@gmail.com

Alicja Nowak (Departamentul de Studii Polono-Ucrainene, Universitatea din Cracovia), alicja.z.nowak@uj.edu.pl

Від Дніпра до Дунаю: війна, дипломатія та політичні, культурні й суспільні відносини між Румунськими князівствами та Українськими землями у ранньомодерну добу

Балканська Історична Асоціація готує том, присвячений відносинам між Румунськими князівствами (Молдавією, Валахією, Трансільванією) та Українськими землями в ранньомодерну добу. Впродовж цього періоду відбувалися політичні трансформації та складні процеси суспільних змін, були закладені підвалини модерних держав та ідентичностей. Ці зміни звичайно сприймаються як еволюційний процес і тому розглядаються як інтегровані в історії модерних націй. Ці процеси також вплинули різними шляхами на розвиток політичних, культурних та соціальних відносин між Румунськими князівствами та Козацьким Гетьманатом. Проте загальну політичну структуру визначали головні регіональні гравці: Річ Посполита, Австрійські Габсбурги, Османська імперія та Московія.

Том буде присвячено наступним питанням: внутрішня політична боротьба; еліти та їх ставлення до регіональних політичних суб’єктів; політичне співробітництво на підставі спільних інтересів; релігійні стосунки; діяльність соціальних груп, що репрезентували «націю» або самі себе, свою соціальну страту; системи соціальної ідентичності тощо.

Дослідниками пропонується представити матеріали для тому на наступну тематику: представники дунайських князівств у козацькому та гайдамацькому рухах у ранньомодерній Україні; козаки на господарському столі Молдови; землі між Дністром та Південним Бугом в часи їх підпорядкування Молдавському господарю Георгію Дуці у другій половині 17 ст.; роль представників вищого кліру Румунського (Молдавського) походження в розвитку української православної церкви; Румунські князівства як взірці для розвитку Української державності; союзи з Трансільванією; Молдавія як притулок для політичної козацької еміграції; контакти з Балканами, козацькі впливи за межами Гетьманату; внесок відомих діячів в регіональну історію: Дмитра Вишневецького, Івана Підкови, Григорія Лободи, Петра Могили, Тимоша Хмельницького, Георгія Дуки, Івана Мазепи, Пилипа Орлика, Данила Апостола, Верлана та інших.

Процедура подання рукопису

Том буде виданий Пітером Лангом (у серії «Історія південно-Східної Європи» (“South-East European History”). Оригінальні рукописи необхідно підготувати відповідно до редакційного посібника Пітера Ланга, що доступні на його сайті (website), особливо слід звернути увагу на «Рекомендації щодо стилю – британська англійська» (“Style Guidelines – British English”) та «Рекомендації щодо подання» (“Submission Guidelines“). Рукописи не мають бути вже опубліковані, або подані до публікації в іншому виданні чи доступні в Інтернеті. Особливо вітаються міждисциплінарні дослідження.

Будь ласка, надсилайте свою пропозицію, яка має включати назву Вашого рукопису, анотацію (до 300 слів) та біографію автора (до 100 слів), кожному з редакторів. До анотації включаються: проблема дослідження, його мета, підходи (методологія), основні ідеї та результати. До анотації не вносяться рисунки, таблиці, посилання чи кінцеві примітки. Статті не мають перевищувати 8 тис. слів, включно з посиланнями та списком літератури.

Кінцеві строки

21 листопада 2022 р.: подання пропозицій редакторам

1 грудня 2022 р.: повідомлення про прийняті пропозиції

1 лютого 2023 р.: прийом рукописів для рецензування

31 березня 2023 р.: повторне надсилання редакторам виправлених, в разі необхідності, рукописів

Редактори

Людмила Новікова (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова), novikova@onu.edu.ua

Міхай-Богдан Атанасіу (Ясський університет імені Александра Іоана Кузи), bogdan23atanasiu@yahoo.com

Марін Герман (Сучавський університет), maringherman2014@gmail.com

Роберт Бідельо (Почесний лектор з політики й міжнародних відносин Університету в Суонсі), robertbideleux@gmail.com

Алісія Новак (Відділення Польсько-Українських досліджень, Ягеллонський університет у Кракові), alicja.z.nowak@uj.edu.pl

Od Dniepru do Dunaju: wojna, dyplomacja i stosunki polityczne we wczesnonowożytnej Europie Wschodniej

Stowarzyszenie Historii Bałkanów przygotowuje tom o stosunkach między księstwami rumuńskimi (Mołdawią, Wołoszczyzną, Siedmiogrodem) a ziemiami ukraińskimi w epoce wczesnonowożytnej. W tym okresie miały miejsce przeobrażenia polityczne i złożone procesy społeczne, powstawały podwaliny nowoczesnego państwa, kształtowała się tożsamość. Tego typu przemiany są zwykle postrzegane jako procesy ewolucyjne i tym samym uważane za integralną część historii współczesnych narodów. Procesy te w różny sposób wpływały na ewolucję stosunków politycznych, kulturowych i społecznych między księstwami rumuńskimi a kozackim Hetmanatem. Jednak nadrzędne ramy polityczne były zdeterminowane przez udział głównych aktorów regionu: Rzeczpospolitą Obojga Narodów, austriackich Habsburgów, Imperium Osmańskie i Księstwo Moskiewskie.

W planowanym tomie skoncentrujemy się na: wewnętrznych walkach politycznych; relacjach elit z ważnymi regionalnymi aktorami; politycznej współpracy warunkowanej wspólnymi interesami; religijnych kontaktach; na aktywności poszczególnych warstw społecznych reprezentujących „narody” lub własną ich kategoryzację; systemach tożsamości społecznej i wielu innych zagadnieniach.

Zapraszamy badaczy do nadsyłania artykułów naukowych (rozdziałów monografii) dotyczących: przedstawicieli kozackiego i hajdamackiego ruchu w Ukrainie; Kozaków na mołdawskim tronie; ziem między Dniestrem a Południowym Bugiem pod rządami mołdawskiego władcy Gheorghe Duca w drugiej połowie XVII w.; znaczenia wysokich rangą duchownych pochodzenia rumuńskiego w kijowskim Kościele prawosławnym; rumuńskich księstw jako wzorców stymulujących rozwój państwowości ukraińskiej; sojuszy z Transylwanią; Mołdawi jako schronienia dla politycznej emigracji ze środowisk kozackich; kontaktów z Bałkanami, wpływów kozackich poza granicami Hetmanatu; wkładu znanych postaci w historię regionu, m.in. Dymitra Wiśniowieckiego, Iwana Podkowy, Grzegorza Łobody, Piotra Mohyły, Tymosza Chmielnickiego, Iwana Mazepy, Filipa Orlika, Danyły Apostola, kapitana Verlana.

Procedura składania wniosków

Tom zostanie wydany przez wydawnictwo Peter Lang (w serii „Historia Europy Południowo-Wschodniej”). Artykuły powinny być przygotowane zgodnie z wymogami redakcyjnym wydawnictwa dostępnymi na stronie internetowej (w szczególności “Style Guidelines – British English” i“Submission Guidelines“).

Redakcja akceptuje materiały wcześniej nie publikowane, które nie są przedmiotem postępowania w innym wydawnictwie, czy też udostępnione w Internecie. Zapraszamy do udziału w tomie w sposób szczególny badaczy z pracami interdyscyplinarnego charakteru. Prosimy o przesłanie wszystkim redaktorom propozycji artykułu zawierającej jego tytuł i streszczenie (do 300 słów) oraz notkę o autorze (do 100 słów). Streszczenie powinno zawierać pytanie badawcze, cel, naukowe podejście oraz główne idee i rezultaty badań. W streszczeniu nie należy umieszczać rycin, tabel, przypisów. Artykuły wraz z przypisami i odnośnikami nie powinny przekraczać 8000 słów.

Terminy

21 listopada 2022: Złożenie propozycji do redakcji.

1 grudnia 2022: Powiadomienie o zaakceptowanych propozycjach.

1 lutego 2023: Dostarczenie końcowych artykułów do recenzji.

31 marca 2023: Ponownie przesłanie do redakcji poprawionych artykułów

Redakcja

Lyudmila Novikova (Uniwersytet w Odessie), novikova@onu.edu.ua

Mihai-Bogdan Atanasiu (Uniwersytet Aleksandra Jana Cuzy w Jassach) bogdan23atanasiu@yahoo.com

Marin Gherman (Uniwersytet w Suczawie), maringherman2014@gmail.com

Robert Bideleux (Uniwersytet w Swansea), robertbideleux@gmail.com

Alicja Z. Nowak (Zakład Studiów Polsko-Ukraińskich Uniwersytet Jagielloński), alicja.z.nowak@uj.edu.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *